نــــسیـــــــــــــم بـــهـــــــــار

اینجا زمین است حوا بودن تاوان سنگینی دارد

دارا جهان ندارد،                   سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در                   هفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکید          البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند،                     آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند                     آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو               گرز گران ندارد
روز وداع خورشید،                  زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان،                   نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا                    نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما                   تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها                    بر کام دیگران شد
نادر ز خاک برخیز                   میهن جوان ندارد
دارا ! کجای کاری                  دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند                 دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی                 فریادمان بلند است
اما چه سود،                       اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است       این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس              شیر ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی                شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما                 دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش               ای مهرآریایی
بی نام تو ، وطن نیز               نام و نشان ندارد
سیمین بهبهانی

نوشته شده در پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 08:13 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

آدمـ هـا کـه " عــوض " می شـونـد ...
از " سـلام " و " شـب بـخیـر " گـفتـنشان
مـی شود ایـن را فـهمیـد !
از "بوسه هایشان "
از " حـرف هـا " و " نـگاه هـا "
از گـودال هـای ِ عـمیـقی کـه
بیـن ِ تــو و خـودشان می کـنـند
و تـویـش را پُــر از دلیـل مـی کُنـند ... .


نوشته شده در پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 08:11 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

حس خوبیه ...به خودت میای میبینی ،
به کسی که رهات کرده و بدجور بهت ظلم کرده ..
دیگه نه نیازی داری..
نه احساسی........
ولی اون ...
داره از بی تو بودن میمیره ....

نوشته شده در پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 01:11 ق.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

اگـــــــه ...
" مردونــــ ــــه " بـــــــه مـــــــن ,
قــــ ــــول بــــــدی ...
مثـــــــه یــــــــه " زن "
عاشقــــ♥ــــت میمونـــــــم ....................!

نوشته شده در پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 12:00 ق.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

کـــارم از یکـ ـــی بــــود یکـ ـــی نبــــود ,
گذشتـ ـــه اســــت...
مـ ـــن در اوج قصـ ـــه گــــم شــــدم ....
عشـ ♥ـــق یعنــــی :
یکـ ـــی بــــود و یکـ ـــی " نـ ـــآبـ ـــود "

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:59 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

چـــه طولانـــی میشـــود ایـــن روزهـــا ...
ایـــن نقطـــه چیـــن هـــای تـــا بـــه خـــدا ...
هـــرقطـــره انگـــار کفـــاره ی یـــک گنـــاه اســـت !
چـــه سیلابـــی بـــه راه انداختـــه ام ...
راستـــی ... تــــــو ...
کفـــاره ی کـــدام گناهـــم بـــودی ........؟!

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:59 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

پســــر: حوصلــــم ســــر رفتــــه ):
دختــــر: از چــــی‌ !؟
پســــر: از دوستــــ بــــودن بــــا تــــو !
دختــــر: الــــان یعنــــی‌ بهــــم بزنیــــم ؟! :(
پســــر: نــــــــه بیــــــــا عروســـــــی‌ کنیــــم :* ♥♥♥

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:58 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


ﺩﻟـــــﻢ ﻟـــــﮏ ﺯﺩﻩ ...
ﺑـــــﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒـــــﺎﺭ ﻫـــــﻢ ﺷـــــﺪﻩ ...
ﺑـــــﺎﺭﺍﻥ ﮐـــــﻪ ﻣﯿﺒـــــﺎﺭﺩ ...
ﺗـــــﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟـــــﻢ ﮐـــــﻪ ﻧـــــﻪ ...
ﺩﺭ ﮐﻨـــــﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷـــــﯽ ....................!

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:57 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


آبــ ـــے کــ ـــه روز آخــ ـــر ,
پـشــ ـــت ســ ـــرت ریـخـتـ ــــم ...
آبــ ـــروے دلــ ـــم بــ ـــود ......................!

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:56 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


دیگــــرحالــــم از کلمــــه ی
“ عزیــــزم” و “عشقــــم” بهــــم می خــــورد ...
مــــن را همــــان “ببیــــن” صــــدا کــــن !
" بــــی ریایــــی " شــــرف دارد ,
بــــه " ریــــا کــــاری " .........................!

نوشته شده در چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 11:54 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

  1    2    3    4    5    ...    13  >>

Design By : Pichak